Vedtægter

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1

Foreningens navn er Ebeltoft Antenneforening med hjemsted i 8400 Ebeltoft.
 

§ 2

Foreningens formål er at eje og drive et kabel- og fiberanlæg og gennem dette at distribuere Radio- og TV-pakker, enkeltkanaler og mulighed for Internet samt andre serviceydelser, der naturligt kan udbydes gennem kabel- og fibernet.

Udbuddet kan foretages af foreningen selv eller i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Foreningens anlæg dækker primært Ebeltoft og omegn.

MEDLEMMERNE

§ 3

Enhver som aftager Radio- og TV-signaler og/eller internet gennem foreningens anlæg skal være medlem af foreningen.

Enhver som er bosat i foreningens forsyningsområde kan anmode om tilslutning til foreningens anlæg under forudsætning af, at forsyning er direkte mulig. Betaling af tilslutningsbidrag efter gældende bestemmelser. Hvis tilslutning kræver udvidelse af anlæg og nyanlæg undersøges mulighederne herfor og de økonomiske konsekvenser på såvel kort som lang sigt af bestyrelsen, som derefter afgør, om tilslutning kan finde sted.

Såvel ejere som lejere kan være medlem af foreningen.

§ 4

Medlemmerne opkræves et bidrag til foreningens drift. Bidraget opkræves sammen med pakkepris incl. afgifter til Koda/Copydan månedligt jævnt fordelt over året.

Driftsbidraget godkendes på den årlige generalforsamling i forbindelse med fremlæggelse af budgettet.

§5

Medlemmerne skal acceptere, at forbindelseskabler og standere med teknisk udstyr placeres ved eller på deres ejendom uden udgift for foreningen. Medlemmerne betaler selv udgifter til udbedring af skader, som de måtte påføre foreningens udstyr på ejendommen.

Eventuelle skader skal omgående meddeles til foreningen eller dennes samarbejdspartner.

§ 6

Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til foreningen eller til foreningens leverandør af TV-signaler m.v.

Ved eventuel udmeldelse er ingen medlemmer berettigede til at få andel af foreningens til enhver tid værende formue.

GENERALFORSAMLING

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 8

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside www.ebaf.dk samt i lokal avis/ugeavis med angivelse af tid og sted samt dagsorden.

Foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende år fremlægges senest 8 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside www.ebaf.dk. Det samme gælder rettidigt indsendte forslag til behandling på generalforsamlingen.

Hvis foreningen har en infokanal på anlægget skal indkaldelsen til generalforsamlingen også offentliggøres på denne.

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år og planer for det kommende år fremlægges til godkendelse
  3. Foreningens regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse
  4. Godkendelse af budget og driftbidrag for indeværende og det kommende regnskabsår
  5. Behandling af eventuelle indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  7. Valg af revisionsfirma
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 15. februar i det år, forslaget ønskes behandlet.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes indkaldt af en generalforsamling og kan begæres indkaldt af mindst 10 procent af medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Den ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, og skal holdes senest 21 dage efter, at en generalforsamling har besluttet dette, eller en anmodning herom er modtaget.

Indkaldelsen skal ske på samme måde som ordinær generalforsamling.

§ 10

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt stemmeflertal med mindre andet fremgår af vedtægterne. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes referat af generalforsamlingen.

Referatet underskrives af bestyrelsen samt dirigenten.

LEDELSE – TEGNING – HÆFTELSE

§ 11

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at et ulige antal af bestyrelsen er på valg i lige år og et lige antal vælges i ulige år på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og evt. kasserer. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de for foreningens drift fornødne beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften.

Der ydes honorar til bestyrelsen.

§ 12

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder køb, salg og pantsætning ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Der kan meddeles prokura til enkeltpersoner.

§ 13

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med dens til enhver til tilhørende formue. Der påhviler hverken bestyrelsen eller medlemmerne nogen personlig hæftelse.

Medlemmerne kan ikke rette erstatningskrav mod foreningen som følge af hverken direkte eller indirekte tab, selv om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den aktivitet, der formidles gennem foreningens anlæg.

REGNSKAB OG ØKONOMI 

§ 14

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet revideres af et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma.

Revisionen finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt revision kan finde sted efter revisionsfirmaets ønske.

§ 15

Bredbånd/kabelanlægget ejes af foreningen.

Ejerskabet gælder frem til skel i de tilsluttede boligenheder.

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL

§ 16

Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige og forsikres i fornødent omfang.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den, der skal føre tilsyn med anlægget.

Tilsynet kan overdrages til ekstern samarbejdspartner.

Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne dokumentation af anlægget er til stede og vedligeholdes. Bestyrelsen skal sikre, at anlægget følger "Aftalen på Fællesantenneområdet AFO".

§ 17

Medlemmerne må ikke selv foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af foreningens anlæg eller dele heraf.

Medlemmerne må ikke tilkoble apparater, som kan forstyrre eller skade anlægget.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelser af disse forbud eller anden form for misbrug af anlægget afbryde forbindelsen til medlemmets adresse.

Foreningen eller dens samarbejdspartner kan til enhver tid foretage kontrol af foreningens anlæg og ejendele.

UDVIDELSER

§ 18

Bestyrelsen kan beslutte at udvide anlægget til nye områder. Udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder kan besluttes, hvis det holder sig indenfor tidligere generalforsamlingsbeslutninger.

Bestyrelsen redegør på generalforsamlingen i størst muligt omfang for de muligheder, der vil foreligge indenfor den nærmeste fremtid og de økonomiske konsekvenser heraf.

Sammenlægning af antenneanlægget med andre antenneanlæg og etablering af fællessignalforsyning med kabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være besluttet på en generalforsamling. Forslag herom skal optages som selvstændigt punkt på generalforsamlingen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORENINGSOPHØR

§ 19

Ændring af disse vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for på en generalforsamling. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal holdes senest 21 dage efter. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændring vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Foreningens virksomhed ophører, hvis anlægget besluttes nedlagt, solgt til en udbyder eller besluttes at indgå i en anden forening efter en generalforsamlingsbeslutning. Ovenstående krav om kvalificeret flertal gælder også beslutning om foreningens opløsning.

Eventuelt overskud efter at alle foreningens forpligtelser er dækket anvendes til almennyttige eller kulturelle formål i foreningens dækningsområde.

§ 20

Tvivlsspørgsmål om forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

De til enhver tid gældende vedtægter skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside www.ebaf.dk.

 

Oprindeligt vedtaget af Ebeltoft Byråd og godkendt på foreningens stiftende generalforsamling 12. december 2006. Revideret udgave godkendt på ordinær generalforsmaling d. 30. marts 2022 og på ekstraordinær generalforsamling d. 20. april 2022.